راه های ارتباطی

برای ارتباط با رزرواسیون سفیر 118 می توانید یکی از راه های درج شده را انتخاب نمائید. در زیر شماره های داخلی مربوط به هر بخش درج شده است.

شماره تماس مستقیم
05138531253
پشتیبانی سایت

05138531253

حسابداری

05138531253

مدیریت

09352305050

رزرواسیون (ده خط)

05138531253

فرم تماس